«

»

INFO: Týždeň spoločnej turistiky v Národnom parku Slovenský raj (Slovenské rudohorie)

 

.…vyberte sa spolu s nami na návštevu  národného parku s najvyššou koncentráciou roklín v celom karpatskom oblúku….

 

 


  . . .pár informácií o prostredí cieľovej destinácie. . .

 

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Na prírodné hodnoty a krásy mimoriadne bohaté svojrázne územie s komplexom ihličnatých a listnatých lesov sa nachádza na pôvodne súvislej, eróziou rozbrázdenej plošine. Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zvyškami pôvodne plochého reliéfu sú náhorné planiny Glac, Geravy, Pelc, Skala, Duča a Havrania skala + Lipovec.

Národný park Slovenský raj po uskutočnení zonácie Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 69/2016 Z.z. zaberá 19 413,67 ha a jeho ochranné pásmo 5 474,76 ha. Patrí k európsky významným a chráneným vtáčím územiam.

Geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity druhohôr. Nachádza sa tu viac ako 600 jaskýň a priepastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa. V roku 2000 bola spolu so Stratenskou jaskyňou a jaskyňou Psie diery zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Voľne dostupná je aj Biela jaskyňa, Zelená jaskyňa a Jaskyňa v Havranej skale. K zaujímavým geomorfologickým javom patrí aj 11 km dlhá prielomová dolina Hornádu a Stratenský kaňon na rieke Hnilec.

Prevažnú väčšinu územia pokrývajú lesy s prevládajúcimi vápencovými bučinami, ale aj pozmenenými smrečinami. Vyskytuje sa tu takmer 1000 druhov vyšších rastlín. Z chránených druhov a európsky významných druhov sa v Slovenskom raji nachádza astra alpínska, horec jarný, jazyk jelení, kosatec bezlistý uhorský, lykovec voňavý, plesnivec alpínsky, prvosienka holá, šafran spišský, žltohlav najvyšší, karpatské endemity ako zvonček karpatský, veternica lesná, poniklec slovenský, glaciálne relikty ako napríklad jazyčník sibírsky, lomikameň vždyživý, dryádka osemlupienková a ďalšie. Bohatstvo fauny, zastúpené živočíchmi ako medveď, rys, vlk, mačka divá, vydra riečna, syseľ pasienkový, orol skalný, orol krikľavý, sokol sťahovavý, sokol myšiar, výr skalný, bocian čierny a ďalšie, dopĺňa v roku 1963 vysadený kamzík vrchovský alpskej proveniencie z Jeseníkov, spôsobujúci škody na cenných rastlinných spoločenstvách.

 


Dátum konania: 22.-28. augusta 2021

Miesto konania: Rekreačné stredisko Turistický raj – Chata Betka, Hrabušice, turistické centrum Podlesok, okres Spišská Nová Ves , región Spiša, VÚC Košice

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: Radovan Kolembus ( č. t. 0911 361 919)                                                                                                                                                                           Cestovné: uhradené z fondov KST v Košeci

Cena ubytovania:  8 eur / noc s možnosťou objednávky polopenzie v hodnote 8,90 eura

    Z organizačných dôvodov, kvôli potrebe zabezpečenia ubytovania a dopravy, je vhodné prihlásiť sa s dostatočne veľkým predstihom !!!  Najneskôr do  15. júla 2021  a to u vedúceho tohto turistického podujatia p. Radovana Kolembusa na telefónnom čísle 0911 361 919


O autorovi

Andrej Jakuš

Pridaj komentár